Dit zijn de algemene

voorwaarden van de voorronde

Wij geven toegankelijk juridisch advies aan ondernemers

in het stadium voordat problemen kunnen ontstaan.

Dat is niet alleen slim – dat is veel leuker.

 

Artikel 1

1.1 In dit document staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomst(en) die wij met elkaar sluiten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of toekomstige (vervolg)opdrachten.

1.2 Als wij afspraken maken nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan gaat onze afspraak voor op de betreffende bepaling.

 

Artikel 2

De overeenkomst die wij met elkaar sluiten op grond waarvan de Voorronde werkzaamheden voor jou verricht, is altijd een overeenkomst van opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3

3.1  Als de Voorronde (gespecialiseerde) derden wil inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, zal dat altijd eerst overlegd worden met jou.

3.2 De Voorronde is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

 

Artikel 4

De Voorronde wordt door jou gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst. Ook de kosten die de Voorronde maakt door een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.

 

Artikel 5

5.1  De Voorronde is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst. Behalve als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.2 Als de aansprakelijkheid van de Voorronde komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Voorronde uitkeert in het voorkomende geval. Als geen sprake is van een vergoeding van een verzekeraar, is de aansprakelijkheid van de Voorronde beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst waaruit de schade is voortgevloeid.

5.3 De Voorronde is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie. Ook doe je uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid je te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW.

5.3 Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan de Voorronde, schort jouw betalingsverplichting niet op. Oftewel, als jij de Voorronde aansprakelijk stelt, blijf je gehouden je betalingsverplichtingen na te komen.

5.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Voorronde en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als de Voorronde daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 6

6.1 De Voorronde factureert maandelijks het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief vermeerderd met omzetbelasting en kosten die gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de opdracht (zoals reiskosten en kosten voor uittreksels).

6.2 Als wij een vaste prijsafspraak maken met betrekking tot een opdracht, kan de overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt niet tussentijds worden beëindigd.

6.3 De declaraties van de Voorronde dienen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen vanaf dagtekening te zijn voldaan. Alvast bedankt.

6.4 Een eventueel door jou betaald voorschot op de declaratie mag door de Voorronde worden verrekend met de oudste openstaande declaratie.

6.5 Als een of meerdere declaraties niet door jou worden betaald, dan kan de Voorronde ervoor kiezen om haar werkzaamheden op te schorten (dus even te pauzeren) totdat de openstaande facturen zijn voldaan. De Voorronde is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze opschorting.

 

Artikel 7

7.1 Ten behoeve van de overeenkomst die je met de Voorronde sluit, worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan om gegevens die je zelf verstrekt of door de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, zoals contactgegevens en financiële gegevens, of gegevens uit openbare registers (zoals de Kamer van Koophandel). Welke gegevens de Voorronde precies verwerkt en met welk doel, staat in de PRIVACY STATEMENT van de Voorronde.

7.2 Na de uitvoering van de overeenkomst, wordt jouw naam en e-mailadres toegevoegd aan een lijst met relaties van de Voorronde om zakelijke contact te kunnen onderhouden. De Voorronde kan bijvoorbeeld gericht aanbiedingen doen die aansluiten op de actualiteiten. Je kan elk moment aangeven dat je uit deze lijst verwijderd wil worden. Even goede vrienden.

 

Artikel 8

8.1 Op onze rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen met betrekking tot onze overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.